Op onze school zijn we bewust terughoudend met het gebruik van standaard lesmethodes. Dit besluit is geworteld in onze visie op onderwijs, waarin we geloven in het krachtige potentieel van kunstzinnig onderwijs en de unieke voordelen die dit biedt aan zowel leerlingen als leerkrachten.

Kunstzinnig onderwijs

Met kunstzinnig onderwijs bedoelen we het kunstzinnig vormgeven van het gehele onderwijs, waarbij zelf scheppend bezig zijn centraal staat. Dit proces begint bij de leerkracht, die de lessen op deze manier voorbereidt en geeft. Niet vanuit een vaste methode, maar door zelf vorm te geven aan de lessen, passend bij de klas. Het leerplan, dat voor ieder leerjaar is opgesteld met alle kerndoelen erin, is daarbij leidend.

Autonomie bij de leerkracht

Een van de kernprincipes van ons onderwijs is de autonomie van de leerkracht. In plaats van het strikt volgen van methodes, ontwerpen leerkrachten hun lessen zelf. Dit gebeurt op basis van waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en waar zij naartoe willen.

Door de intensieve voorbereiding verbindt de leerkracht zich diepgaand met de lesstof en moet zich hiermee uiteenzetten. Vanuit deze verbondenheid komt de lesinhoud veel levendiger en overtuigender bij de leerlingen aan. Leerkrachten kunnen hierdoor hun pedagogische intuïtie volgen en creatief zijn in hun didactische aanpak. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar maakt het ook betekenisvoller en relevanter voor de leerlingen.

Leerkrachten kunnen hierdoor hun pedagogische intuïtie volgen en creatief zijn in hun didactische aanpak.

Tijd voor verbonden lesstof

Het ontwerpen van lessen neemt tijd in beslag, maar wij vinden het belangrijk om de leerkrachten de tijd te gunnen om diepgaande en verbonden lesstof te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat de leerstof eerst echt verankerd wordt in de leerkrachten en vervolgens in de leerlingen. Vanuit deze verbinding voelen de kinderen dat de lesstof levendig en waarachtig is. We faciliteren tijd voor lesstofontwikkeling en het waarnemen en bespreken van leerlingen, waardoor het onderwijs een dynamisch en levendig proces blijft.

Flexibiliteit en menselijkheid

Het gebruik van een methode lijkt veilig. Een leerkracht die de methode volgt, hoeft zich geen zorgen te maken over hiaten, onvoldoende differentiatie of niet kloppende kerndoelen.

Dat alles kan wel gebeuren als je de methode loslaat en vanuit eigen pedagogische kennis en levenservaring les geeft. Je kunt falen, want dat is menselijk. Maar menselijkheid staat ook voor warmte, inlevingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit, ontwikkeling en ontmoeting.

Methode-arm onderwijs biedt meer ruimte voor eigen inbreng en oplossingen van de leerlingen. De lesstof is zelden zwart-wit, maar kleurrijk en variabel. Waar methodes vaak met meerkeuzevragen werken en slechts één juist antwoord kennen, biedt zelf vormgegeven onderwijs vaak meerdere oplossingsmogelijkheden.

We gebruiken bewust de woorden ‘terughoudend met methodes’ omdat we voor bepaalde onderdelen kunnen kiezen om methodeboekjes te gebruiken. Wanneer wij een methode gaan gebruiken dan geloven wij dat deze dienend is voor de kinderen.

Onderwijsklimaat en professionele vrijheid

Het huidige onderwijsklimaat in Nederland kent uitdagingen. Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, benadrukt dat er 80.000 mensen met een lesbevoegdheid zijn die momenteel niet voor de klas staan, vaak vanwege slechte arbeidsomstandigheden en een gebrek aan professionele vrijheid. Zij pleit voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden en een herstel van vertrouwen in leerkrachten, zodat het beroep weer aantrekkelijker wordt. Het creëren van een omgeving waar leerkrachten de vrijheid hebben om het onderwijs naar de behoeften van de kinderen vorm te geven, is cruciaal. Wij geloven dat door het vertrouwen terug te leggen bij de leerkracht en hen de ruimte te geven om creatief en intuïtief te werken, de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren en het beroep van leraar weer de status krijgt die het verdient.

Wij geloven dat door het vertrouwen terug te leggen bij de leerkracht en hen de ruimte te geven om creatief en intuïtief te werken, de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren en het beroep van leraar weer de status krijgt die het verdient.

Conclusie

Het besluit om geen standaardmethodes te gebruiken in onze school is diepgeworteld in onze visie op onderwijs. Door te kiezen voor een kunstzinnige benadering en leerkrachten de autonomie en vrijheid te geven om hun lessen zelf vorm te geven, creëren we een dynamische en betekenisvolle leeromgeving.

Dit stelt ons in staat om beter in te spelen op de individuele behoeften van de kinderen en hen te ondersteunen in hun persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Zo bouwen we samen aan een onderwijs dat niet alleen kennis overbrengt, maar ook de mens als geheel vormt.